Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla korzystających z oferty

 Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskego w Leżajsku

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 14 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk  (dalej: MCK w Leżajsku). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MCK w Leżajsku w skład którego wchodzi Biblioteka Publiczna im. S. Wyspiańskego w Leżajsku . Dane teleadresowe: ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk, email: dyrektor@mcklezajsk.pl, tel. (17) 785 11 34.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w MCK w Leżajsku: Pan Rafał Żelazo, adres email: rafalzelazo@gmail.com lub dane teleadresowe administratora.
 3. MCK w Leżajsku może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celuin. obsługi użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, a podstawą prawną przetwarzania jest:
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1997 roku o bibliotekach, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej, art. 6 ust. 1. lit. a, b, c, e RODO
  • Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z MCK w Leżajsku w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom współpracującym z MCK w Leżajsku na podstawie umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3,
 7. W związku z przetwarzaniem przez MCK w Leżajsku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
  • Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z MCK w Leżajsku lub z naszym inspektorem ochrony danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MCK w Leżajsku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: w zakresie danych identyfikacyjnych obowiązkowe: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej; w zakresie e-mail, telefonu, danych statystycznych Dane statystyczne zbierane są w związku z ustawą o statystyce publicznej. Dane te nie będą łączone z innymi Pani/Pana danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe. Odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.