Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W LEŻAJSKU I FILII BIBLIOTECZNYCH

 

 PRAWO DO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy mieszkańcy Leżajska, osoby zameldowane tymczasowo oraz zamieszkałe poza obszarem miasta, zwani w dalszej części Regulaminu Użytkownikami.
2. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa do korzystania z Wypożyczalni oraz przebywania na terenie Biblioteki
3. Wypożyczalnia prowadzona jest w Zintegrowanym Systemie Obsługi Biblioteki SOWA.
4. Przy zapisie do Wypożyczalni należy:
a) okazać dowód tożsamości
b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem
c) podpisać kartę zapisu wygenerowaną przez System.
5. Za Użytkowników do lat 16 odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
b) podpisania karty zapisu dziecka i zobowiązania się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
6. Przy zapisie Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, na której zakodowany jest jego indywidualny numer. Bibliotekarz wpisuje na karcie imię i nazwisko użytkownika.
7. Przy odwiedzinach w Wypożyczalni Użytkownik każdorazowo okazuje kartę biblioteczną. W przypadku zagubienia karty Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę. Wydanie kolejnej karty bibliotecznej za zagubioną jest odpłatne.
8. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania bibliotekarza o zmianie nazwiska, adresu, miejsca pracy lub szkoły.
9. Konto zostaje anulowane, jeśli Użytkownik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 2 lat. Przy ponownym zapisie może zostać uwzględniona poprzednio wydana Karta Biblioteczna.

 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek na okres 35 dni.
2. Użytkownik ma wgląd w swoje konto, poprzez które może monitorować stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz dokonać 2 prolongat na okres 35 dni każda.
3. W przypadkach uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem.
4. Użytkownik ma wolny dostęp do półek. Wybrane książki winien zarejestrować u dyżurnego bibliotekarza.
5. Dyżurny bibliotekarz ma obowiązek udzielać informacji o książkach, układzie książek na półkach, a także pomagać w doborze literatury i w korzystaniu z katalogów.
6. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczanych książek i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
7. Za szkody wynikłe z uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia książki odpowiada  Użytkownik. W zamian za zniszczoną lub zagubioną książkę  obowiązany jest odkupić taką sama, bądź inną książkę przydatną dla Biblioteki, o wartości rynkowej wyższej, lub równej wartości książki zagubionej. Wartość rynkową zagubionej lub zniszczonej książki, jak również przydatność książki zwróconej ustala dyżurny bibliotekarz.
8. Użytkownik obowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych książek. Jeśli, mimo upomnień odmawia zwrotu książek, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń poprzez zablokowanie konta, upomnienie na piśmie bądź pocztą elektroniczną lub na drodze prawnej.

Biblioteka nie pobiera kar za nieterminowy zwrot książek, natomiast koszt upomnień wysłanych pocztą pokrywa czytelnik.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są elektronicznie w Zintegrowanym systemie zarządzania biblioteką SOWA 2 oraz w wersji papierowej – karta zapisu.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji celów statutowych, których podstawą prawną są:
– Statut Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku nadany uchwałą nr XXVII/179/13 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 maja 2013 r.
– ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zmianami)
– ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zmianami)
3. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie pracownicy Biblioteki, którym Administrator Danych Osobowych nadał pisemne uprawnienia do przetwarzania danych.
4. Zakres danych Użytkownika: imię i nazwisko, imię ojca,  adres zamieszkania, numer PESEL, zajęcie, numer telefonu, adres e-mail.
W przypadku zapisu dziecka: imię i nazwisko dziecka, imię ojca, numer PESEL, adres zamieszkania, zajęcie, (numer telefonu, adres e-mail – jeśli dziecko posiada).
Dane osoby poręczającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail.
5. Podpisując kartę zapisu do biblioteki Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich (swojego dziecka).

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Użytkownik niestosujący się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Biblioteki.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018  roku.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy mieszkańcy Leżajska, osoby zameldowane tymczasowo oraz zamieszkałe poza obszarem miasta, zwane w dalszej części Regulaminu Użytkownikami.
2. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa do korzystania z Czytelni  oraz przebywania na terenie Biblioteki.
3. W czytelni obowiązuje cisza.
4. Po przyjściu do Czytelni Użytkownik winien zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza i sformułować kwerendę.

ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO

1. Użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu do księgozbioru  podręcznego. W celu uzyskania potrzebnej mu literatury zwraca się do bibliotekarza. Jeśli Użytkownik nie orientuje się w jakich materiałach znajdzie potrzebną mu informację, doboru literatury dokonuje bibliotekarz.
2. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu. W wyjątkowych przypadkach, jeśli Użytkownik nie jest w stanie skorzystać z potrzebnej mu literatury w Czytelni, bibliotekarz może wypożyczyć książkę do domu,  przy czym określa termin zwrotu (do 5 dni).
3. Użytkownik, który nie zwróci książki w terminie traci prawo do wypożyczania książek z Czytelni.
4. Dyżurujący bibliotekarz obowiązany jest do udzielania informacji na temat posiadanych przez Bibliotekę zbiorów, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych oraz doboru literatury na interesujący Użytkownika temat.
5. Przed opuszczeniem Czytelni Użytkownik zwraca udostępnione mu książki bibliotekarzowi.
6. W placówkach nie posiadających czytelni przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego obowiązują takie same zasady, jak w Czytelni.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZASOPISM

1. Ze znajdujących się w Czytelni czasopism Użytkownik może korzystać na miejscu lub wypożyczać je do domu, z zastrzeżeniem, że do domu nie wypożycza się najnowszych egzemplarzy danego tytułu.
2. W celu  korzystania z czasopism na miejscu lub wypożyczenia ich do domu, Użytkownik zwraca się do bibliotekarza, który odnotowuje wypożyczenie w specjalnym rejestrze.
3. Termin zwrotu czasopism upływa po siedmiu dniach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 .Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
2. Za zniszczenie książki lub czasopisma odpowiada Użytkownik. Zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub inny przydatny bibliotece (przydatność ustala bibliotekarz).
3. Użytkownik niestosujący się do niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Czytelni.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

I. PRAWO DO KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

1. Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają osoby, zwane w dalszej części regulaminu Użytkownikami, które dokonały jednorazowej rejestracji  w Rejestrze użytkowników Czytelni Internetowej, poprzez wypełnienie karty zapisu. Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. W imieniu osób poniżej16 roku życia kartę wypełniają rodzice. Użytkownicy ci mogą  korzystać z  czytelni Internetowej  wyłącznie  pod  opieką   rodziców lub dorosłych opiekunów.
3. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do rejestru, nie mogą korzystać z Czytelni.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Czytelnia Internetowa, zwana w dalszej części Regulaminu Czytelnią służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu, korzystania z katalogu elektronicznego Biblioteki Publicznej, poszukiwania ofert pracy przez osoby bezrobotne.
2. Użytkownik podczas pracy na stanowisku komputerowym ma możliwość:
a) korzystania z Internetu,
b) pracy z programami pakietu Open Office zainstalowanym w komputerach,
c) korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po ich sprawdzeniu programem antywirusowym,
d) sprawdzania poczty elektronicznej, poprzez  formularze na stronach WWW.
3. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem każdy użytkownik ma obowiązek wpisania się do Rejestru udostępnień w Czytelni Internetowej i zgłoszenia bibliotekarzowi opuszczenia stanowiska po zakończeniu sesji.
4. Korzystanie z komputerów jest nieodpłatne.
5. W Czytelni obwiązuje cisza. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pracy w grupie.
6. W  Czytelni można  korzystać wyłącznie  z  programów i baz zainstalowanych  na komputerze. Nie można pozostawiać własnych plików na dysku  lokalnym  komputera,  należy zapisywać  je na własny nośnik. W przypadku pozostawienia plików w komputerze  zostaną one usunięte.
7. Bibliotekarze w razie potrzeby i  w miarę możliwości udzielają instrukcji  dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z  programów użytkowych.
8. Kategorycznie zabronione jest:
a) konfigurowanie przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów,
b) instalowanie programów pochodzących  spoza Biblioteki,
c) otwieranie stron nie związanych z tematem sesji podanym przy wpisie do rejestru,
d) uruchamianie komunikatorów oraz stron zawierających treści nieprzyzwoite, pornograficzne, obsceniczne, szkodliwe społecznie  i propagujących rasizm oraz przemoc,
e) spożywanie posiłków i napojów.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownicy  ponoszą pełną  odpowiedzialność  finansową  i prawną  za umyślne lub  nieumyślne uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania. Wszystkie dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszają dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Użytkownicy  ponoszą  pełną odpowiedzialność  prawną za  spowodowane  przez siebie  nadużycia i popełnianie czynów niezgodnych z prawem  podczas korzystania z Internetu.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na twardym dysku, a w szczególności za dane osobowe, dane poufne, itp.
4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione własne nośniki w napędach komputerów oraz za dane utracone na skutek awarii systemu komputerowego, awarii zasilania lub jego braku, a także wynikające z niezapisania danych przed ukończeniem sesji przez czytelnika.
5. Pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione przez użytkownika przedmioty.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji  gdy użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.
2. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mają prawa  do  korzystania z komputerów oraz przebywania na terenie Biblioteki.
3. Użytkownicy nieprzestrzegający niniejszego  regulaminu mogą zostać  przez Dyrektora  Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku okresowo lub na zawsze pozbawieni  możliwości korzystania z Czytelni  internetowej.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku.